search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
בטון סופר על אדריכלי (גלוי, חשוף, צבעוני)

ייעוד:                   בהתאם לדרישות אדריכליות מיוחדות בחתכים צרים ותבניות מסובכות

זרימה:                 זרימה עצמית מלאה

התהדקות:           התהדקות עצמית מלאה

שקיעה (מ"מ):     שקיעה מלאה (מעבר לטווח הקונוס)

שרוע (מ"מ):       700 מ"מ ויותר

גוון:
                   על פי הגוון שנקבע בדרישות, כפוף לניסיון מוקדם באתר

דרגות חוזק:        ב-30 עד ב-60

אגרגט מרבי:      16 מ"מ

דרגת חשיפה:     מדרגה 2 עד 11

חדירות למים:     קטנה באופן ניכר בהשוואה לבטון רגיל

מעבר כלורידים:  שיפור ניכר בהתנגדות למעבר כלורידים בהשוואה לבטון רגיל