search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
הנסון בקהילה ובסביבה

חברת הנסון ישראל, חברת הבת של קבוצת היידלברג Heidelberg Cement) ) הבינלאומית, מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על הסביבה במסגרת פעילותה.

החברה רואה באחריות הסביבתית חברתית יעד אסטרטגי ראשון בחשיבותו, ועשייתה בתחום זה כוללת הובלת מהלכים למזעור ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, תוך התחשבות בצורכי הסביבה הסמוכה למפעליה ולמחצבותיה והקשבה לצורכי הקהילות המתגוררות בסמיכות לפרויקטים שבהם היא פעילה.