search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
מדה מתפלסת (בין 3-1 ס"מ)

תערובת טרייה המשמשת שכבת השלמה מישורית ומפולסת המיושרת בשכבות דקות (3-1 ס"מ) על גבי רצפות בטון תשתית לריצוף וציפוי.