search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
דרישות

דרישות תקן ת"י 118
התקן מבוסס על התקן האירופאי (2000) EN-206 והוא זהה לו מבחינת המבנה, 
אך בוצעו  בו התאמות לגבי הייצור והשימוש בבטון בארץ.
 
בת"י 118 לא נכלל פרק 8 מ 206-EN  שכותרתו: "בקרת תואמות" (conformity criteria) 
ונקבע שבמסגרת רוויזיה שתבוצע תוך שנתיים הוא ייכלל.
 
EN-206 עבר רוויזיה בשנת 2013, מאחר ות"י 118 מבוסס עליו, הוא מחייב רוויזיה.
 
התקן כולל מספר דרישות שנלקחו מת"י 466 חלק 1 ("חוקת הבטון", כלומר התקן של המתכננים) המחייב 
עפ"י תקנות התכנון והבנייה. 
בת"י 118 צוין במפורש שבמידה ויש סתירה בין דרישות, קובעות הדרישות שבת"י 466 חלק 1.