search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
עדכון באפליקציית הנסון


כמשתמש באפליקציית הנסון ברצוננו ליידע אותך בשיפור נוסף באפליקציה שנועד לעזור לך בביצוע הזמנות במהירות ובנוחות.

עד לעדכון זה, לצורך ביצוע הזמנה באפליקציה היית נדרש להזין במכשיר הסלולרי שלך את בקשתך "ההזמנה" ולהמתין לקבלת אישור מסדרן. במקרים שהיה נדרש לבצע התאמה בהזמנה שביצעת, היה עליך לקיים שיחת טלפון עם הסדרן לסגירת ההזמנה וקבלת אישור סופי.

במטרה להקל על ביצוע ההזמנה וכיוון שיש שעות במשך היום בהם מפעלי הבטון פנויים יותר לאספקת בטון, בחרנו לאפשר לך להזמין בטון לשעות בהן המפעל פנוי ולקבל "אישור מיידי" על ההזמנה.

בשלב זה פתחנו אפשרות זו ל: הזמנות עד כמות מוגבלת ( 20 מ"ק וייתכן שישתנה בהמשך)   הזמנות סוגי בטון סטנדרטיים ללא תוספות מיוחדות שדורשות התארגנות מפעל (לא סיבים, לא קריסטלי וכד').

במקרים בהם תבחר בשעה בה נרשם "אישור מיידי" לא יידרש ממך להמתין לאישור ותראה את ההזמנה כהתקבלה. במקרה שתבחר להזמין בשעה רגילה נמשיך לעבוד בנוהל העבודה הרגיל ולהמתין לאישור סדרן.

דוגמא למסך יצירת הזמנה: