search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
שיקום מחצבות

החברה פועלת יחד עם 'הקרן לשיקום מחצבות' לשיקום אתרי חציבה שבהם הפעילות הסתיימה.

 מחצבת מגדל צדק

 בימים אלה מועצת דרום השרון מקדמת תכנית שיקום מהפכנית למחצבת מגדל צדק. בהתאם לתכנית השיקום, מתקני המחצבה יועברו אל בור החיצוב עצמו, וכתוצאה מכך השפעת פעילות מתקני המחצבה על הסביבה תצומצם. השטחים המפונים יועברו למִנהל מקרקעי ישראל, ובשטחם יוקם פארק תעשייתי שיהווה מקור תעסוקה לתושבי האזור.     

 בהמשך מתוכנן ששטח המחצבה יוסב לשני מאגרי מים גדולים לטובת הזרמת עודפי מים לאקוויפר החוף. על שטח המחצבה הוחלה תכנית מתאר ארצית למשק המים ולאיגום והחדרת מים (תמ"א 34). לפי עיקרי התכנית, מי השיטפונות של נחל שילה ינותבו ויאגרו בבור חציבה אחד, בעוד שהבור השני יאגור עודפים עתידיים של מי התפלה, זאת תוך ניצול מהירות החדירה של המים לאקוויפר ההר מבורות החציבה וניצולם המרבי.

 בשטחים המפונים יבוצע שיקום נופי, שבמסגרתו יוקם פארק ירוק הכולל שבילים להולכי רגל ולאופניים.

 מחצבת הר חנתון

 תכנית השיקום של מחצבת הר חנתון כוללת יישור מדרגת החציבה התחתונה לגובה מאה שישים וחמישה מטרים מעל פני הים, פינוי מערך המתקנים, ניקוי מדרגות החיצוב ממצבורי חומר גלם, ונטיעת עצים ומטפסים בהיקף המחצבה על גבי מדרגות החיצוב.

הסדרת פני השטח במחצבה תתבצע על פי הוראות תמ"א 14 ותכלול פירוק וסילוק מתקני האתר, מניעת מפגעים בטיחותיים, טיפול ליישור ולהחלקת השטח, כולל מדרגות החיצוב, מניעת מפולות במדרגות החיצוב ומילוי שקעים ובורות.

בשטח המיועד למילוי בעזרת אדמה שאריתית תתפשר הטמנה של פסולת בניין.