search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
ניטור אוויר

החברה ומתקניה עומדים בתקנים הסביבתיים הנדרשים ממחצבות ומפעלים בארץ, כולל עמידה ב בדיקות איכות אוויר סביבתי מטעם המשרד להגנת הסביבה, לרבות דיגום אבק מרחף ואבק שוקע.

תוצאות בדיקת איכות אוויר סביבתי - מחצבת מגדל צדק

 

תוצאות בדיקת איכות אוויר סביבתי – מחצבת חנתון