search

 
   

 
   

 
   

 
   

 
חזון ויעוד

חברת הנסון ישראל, חברת הבת של קבוצת היידלברג Heidelberg Cement) ) הבינלאומית, מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על הסביבה במסגרת פעילותה.

החברה רואה באחריות הסביבתית חברתית יעד אסטרטגי ראשון בחשיבותו, ועשייתה בתחום זה כוללת הובלת מהלכים למזעור ההשלכות הסביבתיות הנגזרות מפעילותה, תוך התחשבות בצורכי הסביבה הסמוכה למפעליה ולמחצבותיה והקשבה לצורכי הקהילות המתגוררות בסמיכות לפרויקטים שבהם היא פעילה.

הנסון פועלת בהתאם לתקנים המחמירים ביותר בתעשייה, והייתה בין הראשונות לקבל בברכה את מערכת ההסמכה של מכון התקנים הישראלי הנוגעת למפעלי בטון, אספלט ומחצבות. במסגרת זאת, החברה עברה את תהליך ההסמכה וקיבלה את אישור מכון התקנים שלפיו היא עומדת בדרישות הגבוהות של תו התקן ISO 9002 .

לחברת היידלברג, יחד עם חברות הבת שלה, תכנית אסטרטגית סביבתית ארוכת טווח לקידום נושא הקיימות. במסגרת התכנית החברה הציבה לעצמה כמה יעדים אסטרטגיים לשנת 2020, לרבות מקסום בטיחות וגהות בעבודה, שמירה על המגוון הביולוגי באזור המחצבות, שימוש בדלקים חלופיים ומזהמים פחות, טיפול בפסולת וקידום בנייה בת-קיימא.HeidelbergCement Sustainability Ambitions 2020

 

חברת היידלברדג הנה חברה ב'מועצת העסקים העולמית לפיתוח בר-קיימא' (WBCSD) ואחת המייסדות של 'תעשיית מלט בת-קיימא' (CSI) . היידלברג מובילה מהלכים הנוגעים לפיתוח בר-קיימא ומחויבת לפעול בהתאם לחקיקה הסביבתית המקומית והבינלאומית. החברה פועלת לשפר את ביצועיה בתחום האחריות הסביבתית באמצעות יזמות מתאימות, רגולציה, הקצאת משאבים והכשרת העובדים.

 HeidelbergCement Enviroment protection